Organització

Eicascantic és una associació de persones que comparteixen uns valors i uns objectius, i que tenen interès a recolzar la seva tasca social.

Per ser soci o sòcia de l’entitat s’ha de participar oferint temps, fent una aportació econòmica, o les dues coses.

En l’actualitat, l’equip humà d’Eicascantic està format per:

 • Al voltant d’una vuitantena de socis i sòcies que participen de manera activa i compromesa en els diferents projectes de l’entitat durant l’any.
 • Sis treballadores assalariades (equip tècnic) que desenvolupen tasques essencials de gestió i coordinació.

A efectes jurídics i legals, l’entitat té una Junta directiva amb unes funcions i responsabilitats específiques  concretades en els seus Estatuts.

A efectes pràctics, però, el model de governança i gestió de la nostra entitat es basa en el concepte de “redarquia”, oposat a la tradicional jerarquia vertical de dalt a baix.

El màxim Òrgan de Govern és l’Assamblea. La conformen tots els socis i sòcies i és sobirana en la gestió de l’entitat. Decideix sobre temes rellevants i es convoca amb periodicitat semestral.

En el dia a dia de la gestió de l’entitat, és cabdal la tasca de:

 • la Comissió Operativa
 • la coordinació: Equip tècnic col·legiat (personal assalariat)
 • les cinc Àrees de treball:
  • Projectes: defineix, coordina i implementa els projectes (continguts, persones, metodologia, abast, etc.) vinculats a la missió. Garanteix la qualitat dels projectes i fa prospecció i propostes de noves necessitats (nous projectes). Personal assalariat i personal associat.
  • Economia i captació de fons: s’encarrega del seguiment del dia a dia econòmic i defineix estratègies i recursos per captar fons. Personal assalariat i personal associat.
  • Visibilitat: representa l’entitat en el territori i gestiona i coordina els canals de comunicació. Defineix estratègies i recursos per donar a conèixer l’entitat i les seves accions. Personal assalariat i personal associat.
  • Persones: gestiona els recursos humans. Fa el seguiment de les necessitats de captació, selecció, formació, diàleg i avaluació de voluntaris. Planteja estratègies de fidelització dels voluntaris. Personal assalariat i personal associat.
  • Gestió: fa les tasques del dia a dia de l’entitat i dóna suport als formadors i formadores. Crea i manté la base de dades de socis i col·laboradors, gestiona el material didàctic i fa el manteniment de les instal·lacions. Personal assalariat i personal associat.

La Comissió Operativa està formada per l’equip tècnic col·legiat i, almenys, un membre associat de cada àrea de treball.

Les àrees de treball són la base de la nostra “redarquia”. Cadascuna de les àrees és gestionada per una comissió de persones formada per personal associat i/o personal alliberat. Documenten maneres de treballar, mètodes, recursos, etc. i es coordinen per aportar el millor. Escullen el/s seu/s representant/s a la Comissió Operativa.