Persones adultes

Persones adultes: immersió sociolingüística

En el marc del nostre projecte d’immersió sociolingüística per a persones adultes, oferim cursos de castellà i català de durada trimestral amb els següents nivells i horaris:

Castellà

CURSOS OFERTATS (DURADA TRIMESTRAL) MARC EUROPEU DE REFERENCIA OBJECTIUS I CONTINGUTS DIES PER SETMANA I TOTAL D’HORES TORNS DISPONIBLES
Castellà d’acollida A1.1 Es treballa a través de situacions comunicatives que permeten la pràctica d’expressions quotidianes i familiars, frases senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Utilitzem el material ¿Hablamos? creat per l’entitat. 4 dies per setmana. Curs de 70 hores. Matí: 9.30-11h Tarda: 16.30-18h
Castellà 1 A1.2 Es treballa a partir de situacions comunicatives reals i funcionals que permeten continuar avançant en l’aprenentatge inicial de la llengua. 3 dies per setmana. Curs de 45 hores. Matí: 9.30-11h Tarda: 16.30-18h TAMBÉ DISPONIBLE EN MODALITAT INTENSIVA AL JULIOL.
Castellà 2 A2.1 Es continua treballant a partir de situacions comunicatives reals i funcionals a un nivell més avançat. S’introdueixen de manera formal aspectes gramaticals. 3 dies per setmana. Curs de 60 hores: 45 hores de llengua Matí: 9.30-11h Tarda: 16.30-18h TAMBÉ DISPONIBLE EN MODALITAT INTENSIVA AL JULIOL.
Castellà 3 A2.2 Aquest curs va dirigit a persones que poden entendre i mantenir una conversa en l’àmbit de la quotidianitat. Pretén consolidar els coneixements del nivell A2 i continuar avançant en l’aprenentatge de la llengua. 3 dies per setmana. Curs de 45 hores. Matí: 9.30-11h
B1B13 dies per setmanaTardes: 18h- 19.30h

Català

CURSOS OFERTATS (DURADA TRIMESTRAL) MARC EUROPEU DE REFERENCIA OBJECTIUS I CONTINGUTS DIES PER SETMANA I TOTAL D’HORES TORNS DISPONIBLES
Grup de conversa   Grup de conversa  amb un promig de 5 o 6 persones per promoure l’ús de la llengua catalana en col·laboració amb la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL). 1 dia per setmana. Horari de matí

Tots els cursos inclouen activitats de coneixement de l’entorn com ara:

  • Celebracions de festes tradicionals de Catalunya (Castanyada, Nadal, Sant Jordi).
  • Xerrades o visites sobre el funcionament dels diferents serveis (Biblioteca, CAP, Serveis Socials, Govern Civil…).
  • Activitats per donar a conèixer les cultures representades a l’entitat dins del projecte Apropament a la diversitat cultural. 

Persones adultes:  formació instrumental bàsica

En el marc del projecte Aprenent tota la vida, oferim cursos de formació instrumental bàsica (alfabetització i neolectora) per a persones adultes amb els següents nivells i horaris:

  MATÍ TARDA
ALFABETITZACIÓ 9:30 – 11:00  4 dies/setmana 16:30 – 18:00 4 dies/setmana
NEOLECTURA 16:30 – 18:00 3 dies/setmana

Aspectes pràctics i metodològics a tenir en compte:

  • Els cursos estan oberts a entrades de participants durant tot el període el projecte, respectant els temps de cada persona.
  • El nombre de places per als cursos és de deu o dotze persones, ja que la diferència de nivells en aquestes aules fa necessària una atenció més personalitzada i individualitzada que si es tractés, per exemple, d’una aula de castellà. D’aquesta manera, cada alumne veu respectat el seu ritme i nivell.
  • L’aprenentatge de coneixements instrumentals és l’eix vertebrador, però també es treballen de forma transversal els valors, la convivència, i la interculturalitat.
  • Es promou la comunicació fluida i amb confiança a tres bandes (col·laborador/a–coordinadora–alumne) com a factor clau per a la millora de la pràctica educativa i l’aprenentatge. És el sistema valoratiu més directe del projecte.

Per a més informació, pots contactar-nos a formacio@eicascantic.org.